Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb – zhotovení věci na podkladě objednávky uskutečněné prostřednictvím elektronické fotosběrny provozované na stránkách www.fotoriegl.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (jež je níže uveden jako dodavatel) uvedený provozovatel internetových stránek www.fotoriegl.cz a současně on-line služby www.fotoriegl.cz a objednatele (spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Dodavatel

Miloslav Riegl FOTO
se sídlem: Mírové náměstí 242/4, 405 02 Děčín IV

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského úřadu Děčín
IČ: 60968263
DIČ: CZ6705130597
Bankovní spojení: 670100-2209516111/6210

Adresa provozovny (fotolab a fotoaletiér):
FOTO RIEGL
(budova DC Rezidence)
Novodvorská 1061/10
142 00 Praha 4


Vymezení pojmů

Smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele / objednatele je návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele / zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a následně bude patrné v seznamu zakázek uvedeného v „Zákaznickém centru“.

Zákaznické centrum – prostředí pro sledování zakázek a editace kontaktních údajů objednavatele vedené na webových stránkách dodavatele www.fotoriegl.cz a zpřístupněné objednavateli po jeho přihlášení. 


Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


Objednávka a storno objednávky

Hledání v ceníku na www.fotoriegl.cz může provádět každý bez nutnosti registrace. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Registrace do systému je dobrovolná a umožňuje komfortnější jednodušší sledování zakázky. 
Přijetí objednávky potvrzujeme následující či nejpozději druhý pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. 
Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím „Zákaznického centra“ v seznamu zakázek nebo e-mailové zprávy na adresu 
info@fotoriegl.cz do doby jejího přijmutí do výroby.  
Informace o stavu zakázek získáte v „Zákaznickém centru“.
Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost,  cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po odeslání své objednávky.


Upozornění! Chyby v datech dodaných objednatelem

Objevíme-li v datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně. Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel nezodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech, jako jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní obrazové formáty, apod. 


Právo na odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě on-line služby poskytované přes elektronické aplikace sběrny umístěné na webových stránkách www.fotoriegl.cz možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 


Zabezpečení dat

Objednatel odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu svých obrazových dat  (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat objednatele a data objednatele není povinen zajistit. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od převzetí zakázky objednatelem předané fotografické soubory vymazat. 
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o objednateli či neobsahuje soubory vůbec nebo v požadovaném formátu.
Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky, případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný objednatelem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob.


Autorské právo

U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že objednatel má autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Objednatel odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Objednatel tak odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob.

Zhotovitel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení. 


Dodací podmínky

Po námi závazně potvrzené objednávce zhotovujeme zakázku na výrobu fotografií a fotopotisků  prostřednictvím aplikace „minilab“ nejpozději do 48 hodin (u expresních objednávek zhotovujeme zakázku na výrobu fotografií do 3 hodin a fotopotisků s 50% příplatkem do 24 hodin), velkoformátový tisk, kalendáře do 5 pracovních dnů (expresně kalendáře a fotoknihy s 50% příplatkem do 24 hodin,  velkoformátový tisk zhotovujeme expresně do 3 hodin s 100% příplatkem, do 24 hod s 50% příplatkem) a velkoformátové fotografie či velkoformátové kalendáře zhotovené osvitovou jednotkou Chromira prostřednictvím aplikace „velkoformát“ do 10 pracovních dnů (velkoformátové fotografie expresně do 24 hodin s 100% příplatkem).

V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o zhotovení zakázky. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. 

Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

 

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou  automaticky vygenerované ze standardního ceníku uvedeném na stránkách www.fotoriegl.cz a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při výdeji zakázek.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.  

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností: Expediční náklady

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. 

Osobní vyzvednutí na provozovně: zdarma

Česká pošta - do rozměru zásilky (fotografií) 30x45cm a hmotnosti do 1 kg: 90 Kč

Česká pošta - do rozměru balíku 80x60x25cm a hmotnosti balíku do 5 kg: 145 Kč

Větší zásilka - rozměr balíku nad 80x60x25cm nebo hmotnost balíků nad 5 kg: 390 Kč

Nadměrná zásilka (specifikace viz. níže) - přepravce a expediční náklady domluvíme se zadavatelem/ spotřebitelem objednávky individuálně

Specifikace nadměrné zásilky (při splnění jedné nebo více z uvedených podmínek):
- součet obvodu a délky zásilky přesahuje 300 cm
- délka jedné strany zásilky (nejdelší strana) přesahuje 200 cm
- hmotnost zásilky (včetně obalu) přesahuje 7 kg


Náklady na přepravu hradíme jako dodavatel v případě uznané reklamace. 


Převzetí zakázky

Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

Objednanou zakázku můžete převzít:

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. 
V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka.  
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele. 


Záruční doba, reklamace

Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel zakázku až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného objednatelem, do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu poškození).
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.
Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato). 
Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o zhotovení věci na zakázku. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace